AKUSON s.r.o.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti akustiky, merania hluku, projektovaní hlukových štúdií a zabezpečovaním technicko-preventívnych opatrení na znižovanie hlučnosti.

Spoločnosť AKUSON s.r.o. je akreditované skúšobné laboratórium, ktorému udelila Slovenská národná akreditačná služba osvedčenie o akreditácií.

Našimi doplnkovými službami sú merania fyzickej záťaže.

AKUSON s.r.o.

Služby

 • Meranie hluku v životnom prostredí

  Jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov väčších miest nielen na Slovensku.

  Viac info
 • Meranie hluku v pracovnom prostredí

  Je prvým dôležitým krokom v procese hodnotenia zdravotného rizika.

  Viac info
 • Technické merania

  Slúžia ako podklad pre postupy pri riešení odhlučnenia prevádzok.

  Viac info
 • Meranie vzduchovej nepriezvučnosti

  Meraním sa posudzuje zvuková izolácia steny a stropu medzi dvomi priestormi.

  Viac info
 • Meranie času dozvuku

  Sa posudzuje použiteľnosť priestoru pre daný účel využitia.

  Viac info
 • Protihlukové opatrenia

  Na odhlučnenie technických zariadení v premyslených prevádzkach vo vonkajšom alebo vnútornom prostredí.

  Viac info

Legislatíva

Merania sú vykonávane v súlade s platnou legislatívou na ochranu zdravia.

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
 • Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií
 • Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

Osvedčenia

Spoločnosť AKUSON s.r.o je akreditované skúšobné laboratórium ktorému udelila Slovenská národná akreditačná služba osvedčenie o akreditácií.

Merania sú vykonávané odborne spôsobilou osobou, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané úradom verejného zdravotníctva.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti SNAS

Kontakt

 • Kontaktné miesto Západ:
  AKUSON s.r.o.
  Tomášikova 22
  821 02 Bratislava

  E-mail: akuson@akuson.sk
  Tel: +421 940 400 080


  Fakturačná adresa:
  AKUSON s.r.o.
  Radvanská 10
  811 01 Bratislava

 • Kontaktné miesto Východ:
  AKUSON s.r.o.
  Hrnčiarská 1/1
  052 01 Spišská Nová Ves


  IČO: 471 936 11
  DIČ: 2023794069
  IČ DPH: SK2023794069