Služby

Naše portfólio služieb zahŕňa predovšetkým meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí, meranie vzduchovej nepriezvučnosti, projektovanie hlukových štúdií a dlhodobý monitoring hluku. Našimi doplnkovými službami sú posudzovanie zdravotných a environmentálnych rizík, lokalizácia a vizualizácia zdrojov hluku, meranie vibrácií, meranie pohltivosti materiálov a návrh technických opatrení. Vyberte si z našej ponuky typ služby, ktorý potrebujete.

Meranie hluku v životnom prostredí

+Hluk z dopravy
+Hluk zo stacionárnych zdrojov
+Hluk z priemyselných areálov
+Hluk z technických zariadení v budove

Meriame hluk z pozemnej a železničnej dopravy, vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, výrobných prevádzok, výťahov, kotolní, a i.

Meranie hluku v pracovnom prostredí

+Meranie expozície hluku pre kategorizáciu prác
+Meranie expozície hluku pre skupiny prác

V prípade rizika alebo podozrenia ohrozenia zdravia posudzujeme hladiny hluku na pracovisku, ktorým sú vystavení zamestnanci počas výkonu svojich činností.

Meranie vzduchovej nepriezvučnosti

Meraním hodnotíme vzduchovú nepriezvučnosť, teda schopnosť priečok zabrániť hluku prenikajúcemu medzi bytmi alebo susednými priestormi.

  • Merania slúžia pre projektantov, architektov, sťažovateľov, a i.
  • Protokol z merania možno použiť ako podklad ku kolaudačnému rozhodnutiu.

Hlukové štúdie

Slúžia na mapovanie hlukovej záťaže z dopravy, priemyselnej činnosti, plánovanej výstavby a pod.

  • Riešenie zahŕňa: vstupné merania, modelovanie hluku - hluková mapa, v prípade potreby návrh protihlukových opatrení.
  • Štúdie vypracovávame pre všetky stupne posudzovania (DÚR, EIA).

Monitorovanie hluku

Využíva sa ako nástroj na efektívne sledovanie hladín hluku z rôznych prevádzkových zdrojov. Dlhodobé meranie hluku je vhodné pre prevádzkovateľov priemyselných podnikov, ciest, železníc, letísk, festivalov, pre stavebné spoločnosti, investorov a i.

  • Dlhodobé meranie hluku zahŕňa: online prístup k dátam o hluku, záznam zvuku, sledovanie meteorologických podmienok, pravidelné reporty.

Posudzovanie zdravotných a environmentálnych rizík

Posudzujeme hladiny hluku, ktorým sú vystavení zamestnanci počas pracovných činností a riziká s tým spojené.

  • Riešenie zahŕňa: meranie hluku, posudok o riziku, vypracovanie prevádzkového poriadku, návrh vhodných chráničov sluchu.

Lokalizácia a vizualizácia zdrojov hluku

Prostredníctvom akustickej kamery dokážeme identifikovať a vyhodnotiť zdroj zvuku naozaj rýchlo a účinne. Merania sú vhodné pre mapovanie hluku z priemyselných areálov, dopravných prostriedkov, strojov a iných zariadení.

  • Riešenie zahŕňa: vizuálne vyhodnotenie meraní, analýzu hluku, prípadný návrh protihlukového opatrenia.

Meranie vibrácií

Zahŕňa merania v životnom a pracovnom prostredí, meranie vibrácií v budovách, technické merania.

  • Merania slúžia pre prevádzkovateľov, majiteľov firiem, pracovné zdravotné služby, BOZP technikov, technológov a i.

Meranie pohltivosti materiálov

Pomocou impedančnej trubice preverujeme stav jednotlivých materiálov z hľadiska ich akustických vlastností.

  • Merania slúžia pre výrobcov materiálov a zvukových technikov.

Návrh technických opatrení

Navrhujeme protihlukové bariéry a iné účinné technické zariadenia na znižovanie hluku.

  • Návrhy slúžia pre projektantov a prevádzkovateľov zdrojov zvuku.
Nenašli ste čo ste hľadali? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám poradíme.
Kontaktovať