Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Spoločnosť AKUSON s. r. o., IČO: 47193611, sídlo: Radvanská 10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Poskytovanie údajov

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

a.] obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
b.] obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa,
c.] obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,
d.] registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
e.] orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

a.] požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
b.] namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
c.] na prenosnosť osobných údajov,
d.] podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
e.] svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: akuson@akuson.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Zásady používania súborov cookies

Súbory cookies

Pre zlepšenie poskytovaných služieb si do vášho prehliadača na vašom zariadení ukladáme malé textové súbory, tzv. koláčiky alebo cookies. Je to bežná prax väčšiny webových stránok.

Na čo súbory cookies slúžia

Súbory cookies pomáhajú uložiť nastavenia a preferencie užívateľa. Vďaka tomu ich pri prehliadaní stránky v rámci jednej návštevy nemusí opätovne zadávať. Ďalej slúžia na zlepšenie funkčnosti stránky a jej služieb, zabezpečenie jej správneho fungovania, či zostavovanie anonymizovaných štatistík o využívaní webových stránok.

Ako používame súbory cookies

Táto stránka používa súbory cookies pre nevyhnutnú funkcionalitu, na analýzu návštevnosti stránky pomocou služby Google Analytics a na cielenie reklám a sledovanie konverzií pomocou služby Google Ads. Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sú všetky zaznamenané údaje anonymné, o užívateľovi sa nezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k jeho identifikácii. Zozbierané údaje využívame len na štatistické, technické a marketingové účely.

Kontrola súborov cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo mazať podľa vášho uváženia. Ak chcete, môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení a väčšinu prehliadačov internetu môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Potom však budete pravdepodobne musieť pri každej návšteve stránky ručne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú mať možno plnú funkcionalitu.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou vášho prehliadača internetu. Väčšina prehliadačov súbory cookies v základnom nastavení ukladá automaticky. Pre zmenu automatického ukladania je potrebné zmeniť nastavenie.

Postup ako nastaviť blokovanie súborov cookies pre najpoužívanejšie prehliadače internetu:

Internetové stránky tretích strán

Prostredníctvom našich internetových stránok môžete získať prístup aj k niektorým stránkam tretích strán. Za zásady ochrany osobných údajov na iných webových stránkach nenesieme zodpovednosť.