Meranie hluku

Hluk je tichá podceňovaná hrozba, ktorá nám môže spôsobiť množstvo zdravotných problémov. Od zvonenia v ušiach, po stratu sluchu, cez kardiovaskulárne choroby, poruchy spánku, stres a i. Podľa Európskej environmentálnej agentúry až 20 % populácie EÚ, teda každý piaty človek žije v oblastiach, kde sú hladiny hluku považované za zdraviu škodlivé. A tieto počty budú vďaka nárastu dopravy a zvýšenej miery urbanizácie ďalej rásť. Preto je naozaj nutné venovať problematike merania hluku, jeho analýze a hodnoteniu patričnú pozornosť.

Meranie hluku v životnom prostredí

V životnom prostredí najčastejšie meriame hluk z dopravy

Meranie hluku z dopravy, priemyslu a technických zariadení

V rámci životného prostredia meriame najčastejšie hluk z dopravy, resp. hluk z cesty alebo ulice. Ten je dominantným zdrojom vonkajšieho hluku. Do tejto kategórie však netreba zabudnúť zaradiť aj hluk z električiek a železničnej dopravy.

Okrem dopravy bývajú častým zdrojom hluku rôzne technické zariadenia. Meriame hluk z klimatizačných jednotiek, chladičov, vzduchotechniky, tepelných čerpadiel, výrobníkov tepla, ale aj výťahov, brán, vstupných dverí a hudobnej produkcie.

Do osobitnej kategórie môžeme zaradiť merania hluku z priemyselných areálov, ktoré sa vyznačujú zväčša viacerými zdrojmi hluku umiestnenými v interiéroch a exteriéroch fabrík. Okrem toho, v priemysle meriame aj hluk vznikajúci zásobovaním tovaru.

Meranie hluku v životnom prostredí je akreditované a vykonávané objektívne, v súlade platných noriem a legislatívy na ochranu zdravia pred hlukom.

Meriame hluk zo sušičky a iných technických zariadení umiestnených v priemyselných areáloch

Kedy vykonať meranie hluku v životnom prostredí?

Merania vykonávame v prípade, ak potrebujete uviesť technické zariadenie do prevádzky, skolaudovať stavbu, overiť funkčnosť protihlukového opatrenia alebo vás niektorý zo špecifických zdrojov hluku obťažuje a ruší. Vykonať meranie hluku od vás môže požadovať aj príslušný kontrolný orgán, akým je napr. Úrad verejného zdravotníctva – hygiena, či stavebný úrad. Merania hluku realizujeme aj ako súčasť získania vstupných dát do hlukových štúdií.

Služba merania hluku je vhodná najmä pre prevádzkovateľov rôznych zdrojov hluku, investorov, manažérov, zodpovedných pracovníkov za environmentálne riziká v životnom prostredí, ale aj projektantov, architektov, správy ciest, diaľničnú spoločnosť a sťažovateľov.

Meranie hluku v pracovnom prostredí

Meranie hluku pri odoberaní materiálu z technologickej linky

Meranie hluku pre kategorizáciu prác a pre skupiny prác

V rámci pracovného prostredia vykonávame dva druhy meraní. Z hľadiska ochrany sluchu pred počuteľným hlukom meriame expozíciu hluku pre kategorizáciu prác. Výsledky meraní stanovujú, či sú pracovníci vystavení limitným a akčným hodnotám expozície hluku. Pracovníci sa na základe toho zaraďujú do kategorizácie rizikových prác a prijímajú sa potrebné opatrenia.

Okrem merania pre kategorizáciu prác vykonávame aj meranie expozície hluku pre skupiny prác, ktoré si vyžadujú duševné sústredenie sa alebo sluchovú komunikáciu. Hlukové limity (prípustné hodnoty hluku) sú o to prísnejšie, čím väčší nárok na sústredenie a dorozumievanie si konkrétna pracovná činnosť vyžaduje.

Meranie hluku v pracovnom prostredí je akreditované a vykonávané objektívne, v súlade platných noriem a legislatívy na ochranu zdravia pred hlukom.

Meranie hluku pri odoberaní odliatkov z pieskovačky

Kedy vykonať meranie hluku na pracovisku?

Merania je potrebné vykonávať pri uvedení pracoviska a s ním súvisiacich technológií do prevádzky, pri podozrení na zvýšené hladiny hluku na pracovisku alebo na podnet zamestnancov, pracovných zdravotných služieb a BOZP technikov. Vykonať meranie hluku od vás môže požadovať aj príslušný kontrolný orgán, akým je napr. Úrad verejného zdravotníctva – hygiena.

Službu meranie hluku na pracovisku zabezpečujeme najmä pre majiteľov malých aj veľkých firiem, prevádzkovateľov, pracovné zdravotné služby, BOZP technikov a technológov.

Ako pracujeme?

Pozrite si výber fotografií z nami realizovaných meraní hluku na pracovisku a v životnom prostredí a zistite viac o spôsobe akým pracujeme.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať