Hlukové štúdie

Realizujete výstavbu alebo podstatnú rekonštrukciu bytového/rodinného domu či polyfunkčného objektu v prostredí nadmerne zaťaženom hlukom? Rozširujete svoju podnikateľskú činnosť o nové priemyselné haly alebo technické zariadenia? Plánujete stavbu nového cestného úseku? Pri všetkých menovaných činnostiach netreba zabúdať na ochranu zdravia pred hlukom a splnenie stanovených hygienických limitov. Práve hlukové štúdie sú šikovným nástrojom, vďaka ktorému dokážete možné problémy identifikovať a včas im predchádzať.

Posúdenie vplyvu hluku z diaľničného úseku

Hlukové štúdie pre všetky stupne projektovej dokumentácie a EIA

Matematické modelovanie šírenia zvuku – hlukové mapy, resp. hlukové štúdie používame na zisťovanie údajov o existujúcich hlukových pomeroch a na predpovedanie a posudzovanie budúcich akustických situácií. Predikovať potenciálne problémy tak dokážeme ešte v čase, keď je váš projekt vo fáze plánovania, čo šetrí nielen vaše náklady, ale aj drahocenný čas a energiu. Kvalitné hlukové štúdie preto nechránia iba záujmy verejnosti, ale aj tie vaše.

Hlukové štúdie vypracovávame ako podklad pre územné rozhodnutia, stavebné povolenia a v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie − EIA. Hlukovými štúdiami dokážeme posúdiť hluk z priemyslu, cesty, železnice, urbanizovanej oblasti, ale aj hluk z celého mesta. Služba je vhodná pre projektantov, architektov, investorov/developerov.

Hluková mapa mestskej radiály

Kvalitné vstupné dáta sú základom pre kvalitné spracovanie hlukovej mapy

Komplexné riešenie zahŕňa vstupné merania hluku, ktoré slúžia na verifikáciu a kalibráciu matematického modelu. V prípade posudzovania hluku z pozemnej dopravy realizujeme dlhodobé 24 hodinové merania vrátane sčítania dopravy pomocou špecializovaných kamerových systémov. Týmto spôsobom dokážeme zaistiť naozaj vysokú kvalitu vstupných dát, ktoré majú priamy vplyv na výsledok.

Výstupom matematického modelovania hluku je výpočet – hluková mapa spolu s návrhom protihlukových opatrení, akými môžu byť napr. protihlukové zábrany, bariéry, vetracie systémy, návrh nepriezvučnosti obvodových konštrukcií a i.

Posúdenie vplyvu hluku z diaľničného úseku

Hlukové štúdie v súlade legislatívy a s využitím moderných technológií

Hlukové štúdie vypracúvame na základe aktuálne platných výpočtových metodík, noriem pre kvalitu a na základe legislatívy na hodnotenie hluku. Samotné modelovanie hluku realizujeme v najkomplexnejšom a najvýkonnejšom programe Predictor-LimA na trhu. Využívame tiež priestorové GIS údaje, ktoré nám pomáhajú docieliť absolútnu hodnovernosť modelov.

Výstupom býva zväčša rozsiahly dokument – hluková štúdia s podrobným spracovaním plánovaného zámeru v textovej a vizuálnej podobe. V prípade záujmu si môžete kompletné 3D modely s hlukovými mapami pozrieť aj vo virtuálnom glóbuse webovej aplikácie Google Earth.

Ako pracujeme?

Pozrite si výber fotografií z nami realizovaných projektov hlukových štúdií a zistite viac o spôsobe akým pracujeme.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať