Návrh technických opatrení

Plánujete výstavbu novej budovy v prostredí nadmerne zaťaženom hlukom? Či podstatnú rekonštrukciu budovy v okolí frekventovanej cestnej komunikácie? Zistilo sa meraním alebo predikciou prekračovanie najvyšších prípustných hodnôt hluku z technologických zariadení, za ktoré ste ako prevádzkovateľ zodpovedný? Netreba zabúdať, že všetkých troch vymenovaných oblastí sa dotýka povinnosť zabezpečiť vhodnú ochranu pred hlukom vyplývajúcu z aktuálne platných požiadaviek vyhlášky č. 355/2007 Z. z.

Paralelné protihlukové bariéry

Povinnosti stavebníkov a prevádzkovateľov zdrojov hluku

Povinnosti stavebníkov a investorov či projektantov a architektov vyplývajú z vyhlášky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tá hovorí, že ak navrhujete, staviate alebo podstatne rekonštruujete, je potrebné zabezpečiť ochranu vnútorného prostredia budovy pred hlukom prenikajúcim z vonkajšieho prostredia. Budova umiestnená v prostredí nadmerne zaťaženom hlukom musí mať vhodný obvodový plášť a vetranie.

Prevádzkovatelia zdrojov zvuku (prevádzkovatelia ciest alebo technických zariadení) sú podľa spomenutej vyhlášky povinní zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekračovala prípustné hodnoty. Ak vaše prevádzkované alebo plánované zdroje hluku prekračujú stanovené hygienické limity, je potrebné zaistiť vhodné protihlukové opatrenie.

Aké protihlukové opatrenia navrhujeme?

V rámci zabezpečenia požiadaviek legislatívy a znižovania hluku pre vás navrhujeme a stanovujeme tieto druhy technických opatrení:

  • Vzduchovú nepriezvučnosť obvodového plášťa (okien a fasád), ktorá je kľúčová v prípade umiestnenia nových budov do hlučných ulíc.
  • Vetracie systémy vnútorných priestorov, ktoré sú rovnako dôležité v prípade umiestnenia nových budov do hlučných ulíc.
  • Exteriérové protihlukové zábrany alebo bariéry, ktoré efektívne znižujú hluk z dopravy a iných nepriaznivých zdrojov hluku v blízkosti obytných zón. Umiestňujeme ich pozdĺž ciest a technických zariadení akými sú napr. vzduchotechnické a klimatizačné jednotky, tepelné čerpadlá, chladiče a i.
Paralelné protihlukové bariéry

Riešenia, ktoré spĺňajú normy, ale aj vaše požiadavky

Protihlukové bariéry a iné technické opatrenia na zníženie hlučnosti navrhujeme v zmysle platných noriem a zákonov o hluku. Ak je to vhodné, opatrenia tiež konzultujeme s projektantmi, architektmi alebo inými zodpovednými pracovníkmi. Finálne protihlukové opatrenie preto nespĺňa iba potrebné akustické vlastnosti, ale pri jeho projektovaní prihliadame aj na vaše predstavy či požiadavky.

Návrh technických opatrení väčšinou realizujeme ako súčasť hlukových štúdií. Výstupom zväčša býva štúdia v textovej a grafickej podobe, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie a prípadné odporúčania na overeného partnera, ktorý vám navrhnuté riešenie na zníženie hlučnosti v ďalšom kroku rád zrealizuje.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať