Posudzovanie zdravotných a environmentálnych rizík

Posudzovanie rizík je systematické preverovanie rôznych negatívnych faktorov, ktoré môžu ublížiť ľuďom alebo spôsobiť inú nežiaducu udalosť. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu zdravia pri práci a systematicky dohliadať na to, či sú bezpečnostné opatrenia na pracovisku dostatočné.

Ponúkame vám

  • posúdenie nameraných hladín hluku, ktorým sú pracovníci vystavení
  • návrh vhodného typu chráničov sluchu

  • vypracovanie posudku o riziku vplyvom hluku
  • vypracovanie prevádzkového poriadku pre expozíciu hlukom

Posudok o riziku a prevádzkový poriadok

Posudkom o riziku hodnotíme ochranu pracovníkov pred zdravotnými a bezpečnostnými rizikami, ktoré vyplývajú alebo môžu vyplývať z vystavenia sa hluku. Posúdenie hladín hluku, ktorému sú vystavení zamestnanci, však nie je samostatným záverom. Jeho cieľom je v pracovnom poriadku stanoviť požadované pracovné postupy a ochranné opatrenia pre jednotlivé pracovné činnosti v prípade, ak sa dosiahnu alebo presiahnu akčné hodnoty vystavenia a takisto spôsob informovania pracovníkov o rizikách spojených s vykonávaním práce.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Ak riziko pre sluch zamestnancov vznikajúce v dôsledku expozície hluku nie je možné odstrániť inými opatreniam, zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom poskytnúť vhodné a primerané chrániče sluchu.

Na základe meraní navrhujeme výber najvyhovujúcejších chráničov sluchu, ktorých tlmiace schopnosti zodpovedajú hladine a zloženiu hluku, akému sú zamestnanci počas pracovných činností vystavení.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať