Meranie hluku v pracovnom prostredí

Z posledných štatistických prieskumov vyplýva, že hluk je najčastejšie sa vyskytujúcim škodlivým faktorom pracovného prostredia. Dlhodobé pôsobenie hluku znižuje kvalitu pracovného prostredia a môže mať negatívny dopad na zdravie pracovníkov. Zodpovednosťou každého prevádzkovateľa je preto zabezpečiť optimálny dohľad nad pracovnými podmienkami v súlade s platnou legislatívou na ochranu zdravia pred hlukom.

Meranie expozície hluku pre kategorizáciu prác

Meranie sa vykonáva za účelom ochrany zdravia zamestnancov, predovšetkým ochrany ich sluchu pred počuteľným hlukom. Meranie a posúdenie hladín hluku, ktorým sú pracovníci počas výkonu svojich činností vystavení, je prvým dôležitým krokom v procese hodnotenia zdravotného rizika.

Merania slúžia pre

  • prevádzkovateľov
  • majiteľov malých aj veľkých firiem
  • pracovné zdravotné služby
  • BOZP technikov
  • technológov

Merania môžu slúžiť aj pri kolaudácií pracovísk.

Výstupom merania je protokol o expozícii hluku, na základe ktorého je možné vypracovať posudok o riziku, prevádzkový poriadok a zaradiť pracovné činnosti do príslušných kategórií rizikových prác.

Meranie expozície hluku pre skupiny prác

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú duševné sústredenie sa alebo sluchovú komunikáciu (prijímanie zvukových signálov) je povinnosťou každého zamestnávateľa posúdiť hluk z hľadiska ochrany zdravia pred nešpecifickými, najmä rušivými alebo obťažujúcimi účinkami hluku.

Merania slúžia pre

  • prevádzkovateľov
  • majiteľov malých aj veľkých firiem
  • pracovné zdravotné služby
  • BOZP technikov
  • technológov
Výstupom merania je protokol o expozícii hluku pre skupiny prác.
Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať