Meranie hluku v životnom prostredí

Hluk v životnom prostredí sa v súčasnosti považuje za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov. Hluk je súčasťou fyzikálnych polí, ktoré obklopujú človeka a pôsobia na jeho organizmus – ovplyvňujú jeho správanie, aktivitu a duševnú pohodu. Dlhodobé vystavenie sa vysokým hladinám hluku má negatívny dopad na zdravie – vedie k stresu, napätiu, podráždeniu a nespavosti.

Ponúkame vám meranie hluku z týchto zdrojov:

[ pozemná a železničná doprava ]
[ vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia, čerpadlá ]
[ výrobné prevádzky, kotolne, zásobovanie ]
[ výťahy, kotolne na výrobu tepla ]

Hluk z dopravy

Úroveň dopravného hluku závisí najmä od intenzity, skladby, rýchlosti a plynulosti dopravy, od pozdĺžneho sklonu a technického stavu vozovky. Automobilová doprava je dominantným zdrojom vonkajšieho hluku, čo dokumentujú mnohé celosvetové prieskumy.

Ponúkame vám

Krátkodobé a dlhodobé (kontinuálne) merania hluku vplyvom pozemnej dopravy vrátane električiek a železničnej dopravy v chránenom vonkajšom alebo chránenom vnútornom prostredí. Súčasťou merania je sčítanie dopravy a meranie poveternostných podmienok.

Merania slúžia pre

 • investorov
 • projektantov
 • architektov
 • správy ciest a diaľničnú spoločnosť
 • sťažovateľov

Druhy meraní

 • ku kolaudácii stavby
 • posúdenie chránených obytných priestorov alebo územia
Meranie a následné vyhodnotenie vykonávame v súlade s príslušnou platnou legislatívou na ochranu zdravia pred hlukom. Výstupom je protokol o meraní hluku.

Hluk zo stacionárnych zdrojov

Stacionárne zdroje zvuku môžeme charakterizovať ako zdroje, ktoré vykonávajú spätný alebo rotačný pohyb. Vplyvom mechanického pôsobenia alebo aerodynamického prúdenia síl vyžarujú jednotlivé zariadenia do priestoru určité množstvo akustickej energie – hluk. Ten môže byť subjektívne vnímaný ako ustálený (typický pre vzduchotechniku a klimatizačné jednotky) alebo premenný/prerušovaný (typický pre čerpadlá a horáky).

Ponúkame vám

Merania hluku z týchto stacionárnych zdrojov – vzduchotechnika (VZT), klimatizačné jednotky, čerpadlá, trafostanice, výrobníky tepla a iné.

Merania slúžia pre

 • projektantov VZT zariadení a iných technologických zariadení
 • investorov
 • prevádzkovateľov rôznych zdrojov zvuku
 • sťažovateľov
Výstupom merania je protokol pre RÚVZ, stavebné úrady a a iné kontrolné orgány, ktorý slúži na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Hluk z priemyselných areálov

Hluk z priemyselných areálov vzniká činnosťou výrobných prevádzok v jednotlivých priemyselných odvetviach. Môže sa jednať o hluk, ktorý preniká do chráneného územia cez obvodový plášť fabriky alebo hluk vznikajúci zásobovaním materiálu (nakladaním, vykladaním tovaru) a pod.

Ponúkame vám

Merania hluku z výrobných prevádzok, ktoré vykonávajú svoju činnosť v blízkosti obytných zón.

Merania slúžia pre

 • prevádzkovateľov zdrojov zvuku
 • investorov
 • manažérov a zodpovedných pracovníkov za environmentálne riziká v ŽP
 • sťažovateľov
Výstupom merania je protokol, ktorý slúži ako podklad pre ďalšie rozhodovacie procesy.

Hluk z technických zariadení v budove

Hluk z technických zariadení môžeme charakterizovať ako zvuk, ktorý sa šíri vo vnútornom prostredí budovy a to prevažne cez deliace konštrukcie. Tzv. konštrukčný hluk spôsobujú osobné výťahy, kotolne na výrobu tepla, čerpadlá, garážové brány a i. V súčasnej dobe môžeme pozorovať veľký rozmach výstavby nielen vplyvom silných developerských spoločností. Kvalita bývania z hľadiska akustických parametrov sa však častokrát podceňuje.

Ponúkame vám

Merania hluku zo zariadení umiestnených vo vnútornom prostredí budov – osobných výťahov, kotolní na výrobu tepla, čerpadiel alebo garážových brán.

Merania slúžia pre

 • investorov
 • projektantov
 • architektov
 • sťažovateľov
Výstupom merania je protokol, ktorý slúži ako podklad pre ďalšie rozhodovacie procesy.
Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať